PROJEKT

O projekcie

Projekt „Języki obce Twoim kapitałem”  RPWM.02.03.01-28-0118/18-00 realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 02.03. Rozwój Kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Poddziałanie 02.03.01 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Projektu jest uzyskanie kwalifikacji i kompetencji językowych przez 140 osoby (84 kobiety i 56 mężczyzn) w wieku 18 lat i więcej, wyłącznie z grup defaworyzowanych: osoby o niskich kwalifikacjach (tj. wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie) i/lub w wieku 50 lat i więcej, zamieszkałe lub pracujące lub uczące się w powiatach szczycieńskim i piskim.

Cel projektu realizowany jest poprzez działania projektowe, obejmujące przeprowadzenie kursów językowych i certyfikację z języka angielskiego na pełnym poziomie biegłości językowej zgodnie z ESOKJ.

Liczba osób, które uzyskają kwalifikacje lub kompetencje językowe po opuszczeniu programu:

-o niskich kwalifikacjach- 90
-w wieku 50 lat i więcej- 50
-w wieku 25 lat i więcej- 60

Projekt ma charakter regionalny i obejmuje swoim zakresem powiat szczycieński i piski.

Projekt realizowany jest w okresie 01.08.2019 – 30.06.2021.

Wartość projektu: 414 295,67 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 372 865,67 zł