FORMY WSPARCIA

Wsparcie w projekcie obejmuje szkolenie językowe z języka angielskiego i certyfikację nabytych kwalifikacji językowych.
W ramach projektu Uczestnik Projektu  może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.
Szkolenia językowe  odbywają się według programu zajęć zgodnego z ramami kompetencji językowych ESOKJ (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego).
Szkolenia językowe w projekcie odbywają się w wymiarze 120 godzin lekcyjnych na jednym poziomie zaawansowania i będą obejmowały umiejętności w obszarach: rozumienie, słuchanie, mówienie i pisanie. Szkolenie językowe trwa 2 semestry po 60 godzin lekcyjnych tj. cykl jednego szkolenia obejmuje 120 godzin szkoleniowych przy założeniu, że 1 godzina szkoleniowa jest równa 45 minutom zajęć dydaktycznych.
Szkolenia językowe będą realizowane w miejscach i terminach zgodnych z harmonogramem danej grupy, który zostanie przekazany Uczestnikom Projektu przed rozpoczęciem szkolenia.

Po ukończeniu  szkolenia językowego w terminie 10 dni Uczestnik Projektu ma obowiązek przystąpić do egzaminu potwierdzającego nabycie kwalifikacji językowych.

Uczestnikowi Projektu sprawującemu opiekę nad dzieckiem do lat 7 bądź osobą zależną zrefundowane będą koszty opieki nad tymi osobami.