REKRUTACJA

Kryteria uczestnictwa w Projekcie

Uczestnikiem Projektu może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

 • jest osobą w wieku 18 lat i więcej;
 • jest osobą uczącą się, pracującą lub zamieszkującą na terenie powiatu szczycieńskiego lub piskiego;
 • jest osobą należącą do grup defaworyzowanych tj.: posiada niskie kwalifikacje, tj. wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie i/lub jest osobą w wieku 50 lat i więcej;
 • jest osobą, która z własnej inicjatywy zgłasza chęć nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji językowych;
 • jest osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej;
 • jest osobą która nie korzysta równolegle z tego samego typu wsparcia w innym projekcie EFS.

W celu przystąpienia do projektu należy dostarczyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami na adres Biura Projektu lub złożyć go podczas spotkania rekrutacyjnego.
Dokumenty można złożyć osobiście, pocztą, kurierem lub za pośrednictwem upoważnionej osoby (w szczególności w przypadku kandydatów będących osobami z niepełnosprawnością).

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się do pobrania w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu (pod adresem: www.jans.tv/projekt). Niezbędne dokumenty można pobrać także podczas spotkania rekrutacyjnego.

Na komplet dokumentów składają się:

 • Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie;
 • świadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych;
 • świadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej;
 • eklaracja uczestnictwa w projekcie;
 • świadczenie osoby biernej zawodowo – jeśli dotyczy;
 • świadczenie osoby pozostającej bez zatrudnienia (bezrobotna niezarejestrowanej w urzędzie pracy) – jeśli dotyczy;
 • świadczenie dla uczestnika/uczestniczki projektu dotyczące wieku – jeśli dotyczy.

Rekrutacja jest prowadzona w trybie ciągłym w terminie 09.2019-09.2020 w powiecie szczycieńskim i 12.2019 – 12.2020 w powiecie piskim do momentu zebrania 140 uczestników/uczestniczek projektu, w tym:

 • odrębnie w terminie 09.2019 – 10.2019 celem pozyskania 46 uczestników/uczestniczek (3 gr x 12 os i 1 gr x 10 os)
 • drębnie w terminie 11.2019 – 01.2020 celem pozyskania 24 uczestników/uczestniczek (2gr x 12)
 • drębnie w terminie 02.2020 – 04.2020 celem pozyskania 24 uczestników/uczestniczek (2gr x 12)
 • drębnie w terminie 05.2020 – 09.2020 celem pozyskania 46 uczestników/uczestniczek (3 gr x 12 os i 1 gr x 10 os)

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty do pobrania: